Informace o zpracování osobních údajů dítěte

Mateřská škola, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace,
Gen.Janka 1/1236, Ostrava-Mariánské Hory, 709 00
 
 
Informace o zpracování osobních údajů dítěte
Mateřská škola jako správce osobních údajů, ve smyslu obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), a ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“), zpracovává při své činnosti osobní údaje Vašeho dítěte.
Nakládání s osobními údaji a jejich ochrana se řídí Směrnicí na ochranu osobních údajů
(k dispozici u vedení školy). Údaje budou zpracovány po dobu školní docházky Vašeho dítěte na Mateřské škole a po skončení školní docházky budou dále archivovány v souladu s právními předpisy dle směrnice Spisový a skartační řád (k dispozici u vedení školy).

V případě podezření z porušení zákonných povinností týkajících se ochrany osobních údajů máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Máte taktéž právo požadovat po Mateřské škole přístup k osobním údajům, které o Vás či Vašem dítěti zpracovává, jejich opravu, výmaz či omezení jejich zpracování, pokud taková oprava, výmaz či omezení zpracování nezasahuje do zákonných povinností Mateřské školy či jejího zřizovatele zpracovávat osobní údaje, jak jsou tyto povinnosti popsány dále.
Mateřská škola jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů:
Kontaktní údaje na pověřence: Martin Krupa
e-mail: martin.krupa@gdpr-opava.cz    tel. č. 724 356 825
 
Zpracování osobních údajů ze zákona
Mateřská škola při své činnosti zpracovává identifikační, adresní a popisné osobní údaje Vašeho dítěte, jakož i některé citlivé osobní údaje (zvláštní kategorie osobních údajů) Vašeho dítěte, a to z důvodu, že je takové zpracování nutné dle GDPR čl. 6 odst. 1 písm. c) pro plnění zákonných povinností Mateřské školy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Školský zákon“) a souvisejících prováděcích předpisů, a to především za účelem:
 • vedení povinné dokumentace školy (školní matriky) ve smyslu § 28 odstavce 2 Školského zákona;
 • zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v Mateřské škole ve smyslu § 29 Školského zákona;
 • zajištění individuálního přístupu k Vašemu dítěti za účelem naplnění jeho případných speciálních vzdělávacích potřeb jakož i pro vytvoření podmínek pro rozvoj jeho nadání.
Zpracování citlivých (zvláštních kategorií) osobních údajů zahrnuje zpracování údajů týkajících se zdravotního stavu, zdravotního postižení či zdravotního nebo sociálního znevýhodnění Vašeho dítěte.
Osobní údaje jsou zpracovávány elektronicky ve školní matrice spravované v informačním systému OVRON a dále manuálně v příslušných formulářích (např. katalogovém listě dítěte, evidenčním listě dítěte, pověření pro vyzvedávání dítěte). Zpracovávané osobní údaje budou v omezeném rozsahu předávány statutárnímu městu Ostrava, Magistrátu města Ostravy, odboru školství a sportu, jakož i zřizovateli Mateřské školy, městskému obvodu Poruba, pro účely plnění jejich zákonných povinností. Dalším příjemcem osobních údajů je poskytovatel informačního systému OVRON, tedy statutární město Ostrava, konkrétně odbor projektů IT služeb a outsourcingu, jakož i jejich externí poskytovatelé IT služeb, kteří technicky zajišťují chod informačního systému.
 
 1.  
  Informace o některých zpracováních osobních údajů a svolení
   
 
 1. Informujeme zákonné zástupce žáka/žákyně, že školka/škola:
 2. běžně pořizuje ilustrativní fotografie/video ze školních akcí, ze kterých není možné určit totožnost dítěte, například celkové fotografie a záběry ze třídy, z akce, kde nejsou děti zobrazeny s podrobným portrétem a/nebo se neuvádí více, než křestní jméno; v těchto případech nejde o zachycení podoby ve smyslu § 84 občanského zákoníku,
 3. v případech, kdy je to pro prezentaci žáka/žákyně vhodné, pořizuje uvedené fotografie/video tak, že lze určit jeho/její totožnost, zejména uvedením jména a příjmení a/nebo podrobného portrétu, kdy jde o zachycení podoby a její rozšiřování ve smyslu §84 a 85 občanského zákoníku, vyžadující svolení (není totéž jako souhlas dle Obecného nařízení GDPR)
 4. fotografie/video pořizuje a používá k veřejné prezentaci činnosti školy formou zveřejnění vhodnými prostředky, zejména v rámci souborných prezentací – na nástěnkách, na výstavách, webových stránkách, ve zpravodaji města, školském zpravodaji.
 5. omezený rozsah fotografie/videa může použít na základě zákona či oprávněného zájmu také pro vnitřní účely (evidence a bezpečnost, dokumentace akcí pro vykazování dotací nebo historie školy), v těchto případech není třeba udělovat svolení dle Občanského zákoníku ani souhlas dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 6. neudělení či odvolání svolení a souhlasu nemá za následek jakékoliv znevýhodnění či poškození žáka/žákyně a jeho práv ze strany školy.
 7. na výše uvedená zpracování se nevztahuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nebo je zpracování prováděno na základě veřejného zájmu v souladu s Obecným nařízením. Z těchto důvodu není vyžadován souhlas se zpracováním osobních údajů dle Obecného nařízení GDPR.
 8. neuveřejňuje žádné osobní údaje na sociálních sítích (Facebook a podobných). Zveřejňuje jen odkaz na fotografie umístěné na vlastních webových stránkách. Na sociálních sítích však může komunikovat se zákonnými zástupci, upozorňovat na akce, třídní schůzky a další.
   
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one