Vnitřní řád školní jídelny

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
Vnitřní řád školní jídelny stanoven na základě:
 • Vyhlášky ministerstva školství č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby, ve znění pozdějších předpisů
 • Školským zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,§ 30,a § 122
 • Nařízením ES – 852/2004 o hygieně potravní
 • Systémem HACCP (systém kritických bodů)
Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u ředitelky mateřské školy a vedoucí školní jídelny. Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin. Na nástěnkách a na webových stránkách školy je zveřejněn seznam alergenů, jednotlivé alergeny jsou očíslovány a tato čísla alergenů jsou uvedena vždy za pokrmem v jídelním lístku.   
 
 1. Údaje o mateřské škole
Adresa školy:                                                             Kontakty: 59 663 46 59 – MŠ
Mateřská škola Ostrava – Mariánské Hory                                    59 663 47 05 – ŠJ                       
Gen. Janka 1/1236                                                       Webové stránky MŠ:
709 00 Ostrava – Mariánské Hory                                www.msgenjanka.cz
Příspěvková organizace                                                e-mail:
Vedení:                                                                         skolka@msgenjanka.cz
Vedoucí ŠJ-účetní,kuchařka – Marcela Machelová
Kuchařka ŠJ – Jana Matýsková
 1. Práva a povinnosti strávníků a zákonných zástupců
Práva strávníků:
 • využívají stravovací služby a informace týkající se školního stravování
 • zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život ve zdravém životním prostředí
 • nejsou nuceni ke konzumaci jídla
Povinnosti strávníků:
 • plní pokyny pedagogického dohledu, popřípadě dalších oprávněných osob
 • dodržují pravidla kulturního chování
 • dbají na čistotu rukou
 Práva zákonných zástupců:
 • vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u ředitele školy
Povinnosti zákonných zástupců:
 • Informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích strávníka, nebo jiných skutečnostech, na které je nutno brát ze zdravotního hlediska ohled
 1. Bezpečnost a ochrana zdraví strávníků
 • děti jsou seznamovány se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidly chování a hygieny
 • na děti během stravování dohlíží pedagogický pracovník
 • zdravotní indispozici dítě neprodleně oznámí pedagogickému pracovníkovi
 • V rámci bezpečnosti se strávníci chovají v jídelně dle pravidel BOZ, v souladu s hygienickými předpisy, dle zásad slušného chování a společenských pravidel stolování. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny personálu školní jídelny a pedagogického dohledu,
   
 1. Pedagogický dohled
 • je zajišťován pedagogickým pracovníkem
 • vydává pokyny k zajištění kázně dětí, hygienických a stravovacích návyků, dbá na dodržování pravidel společenského chování a stolování
 • dbá o bezpečnost strávníků. Strávníci se mohou kdykoliv, v případě potřeby na pedagogického pracovníka obrátit s žádostí o pomoc
 • sleduje způsob výdeje stravy
 
 1. Ochrana majetku
 • strávníci jsou pedagogickými pracovníky vedeni k ochraně majetku
 • strávníci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení jídelny.
 
 1. Organizace provozu stravování
Organizace provozu stravování
Doba výdeje pokrmů dětí MŠ Gen. Janka:
přesnídávka 8,50 - 9,15 hod.
oběd 11,45 - 12,20 hod.
svačina 14,30 - 14,50 hod.
pitný režim 7,00 – 16,00 hod.
strávníci – zaměstnanci školského zařízení: oběd 11,45 - 12,15 hod.
výdej do jídlonosičů 11,30 - 11,40 hod.
 
 • Stravovací dobu je nutno dodržovat z důvodu přestávky mezi jednotlivými jídly a dle systému HACCP
 • Doplnění nápojů do třídy v průběhu celého dne
 • Možnost přídavků jídla kdykoli si strávník požádá při výdeji stravy
 • Jídelní lístek je vyvěšen na informačních nástěnkách, vždy nejpozději v pondělí při zahájení provozu MŠ a webových stránkách školy.
 • Za dodržování hygienických předpisů při výrobě a výdeji stravy pro dětské strávníky je zodpovědný personál školní jídelny. Za čistotu stolů a podlah odpovídají uklízečky.
 1. Cena stravného
Cena stravného pro jednotlivé kategorie dětí MŠ se řídí podle věku dosaženého v daném školním roce.
[Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., musí být strávníci zařazováni do věkových kategorií na dobu školního roku (tzn., že školní rok začíná od 1. 9. a končí 31. 8. následující kalendářní rok).]
 
Kategorie 3 – 6 let Kategorie 7 let
Přesnídávka 8,- Kč Přesnídávka 8,50 Kč
Oběd 17,- Kč Oběd 19,- Kč
Svačina 8,- Kč Svačina 8,50 Kč
CELKEM 33,- Kč CELKEM 36,- Kč
 • 22 dní x 33,- Kč = 726,- Kč
 • 22 dní x 36,- Kč = 792,- Kč
 
 
 
 
 1. Způsob úhrady stravného
 • BEZHOTOVOSTNÍ ÚHRADA trvalým příkazem k úhradě na účet mateřské školy
 
číslo účtu: 65 831 761/0100 KB
variabilní symbol: 406
VŽDY UVÉST JMÉNO DÍTĚTE!!!
Úhrada by měla být provedena trvalým příkazem k 3 dni v každém měsíci.
 
Výše úhrady trvalým příkazem: 726,- Kč     792,- Kč    dle věkové kategorie
 
Neprovedou-li rodiče za dítě úhradu stravného včas, bude dítě vyloučeno ze stravování v mateřské škole do doby, než provede úhradu dlužné částky. Pokud dojde k opakovanému nezaplacení stravného, bude dítě zcela vyloučeno ze stravování dle platného Školského zákona č. 561/2004 Sb., §35.
Neplatí pro děti plnící povinnou předškolní docházku.
 
 1. Přihlašování a odhlašování stravy
 • Přihlašování strávníků
Zákonný zástupce dítěte vyplní přihlášku ke stravování, která je součástí „Přihlášky dítěte do MŠ“.
 • Odhlašování strávníků
  Odhlášení probíhá:
 • Osobně ve ŠJ
 • Telefonicky na čísle 59 663 47 05
Strava se odhlašuje den předem do 13 hodin. Pouze v pondělí (dítě onemocní přes víkend) je možné stravu odhlásit do 8 hodin. Odběr stravy za uvedené ceny je možný pouze v případě, že je strávník přítomen ve škole nebo v 1. den neplánované nepřítomnosti. V případě nepřítomnosti mu musí zákonní zástupci stravu odhlásit.
 
 1. Vyúčtování stravného
Vyúčtování stravného se provádí 3 x ročně, vždy jednorázovým příkazem k úhradě na účet zákonných zástupců dětí.
 
 1. Závěrečná ustanovení
 
S vnitřním řádem školní jídelny jsou seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy při zahájení nového školního roku.
Vnitřní řád byl projednán s vedením mateřské školy na provozní poradě dne 31.8.2017
Nabývá platnosti dne 1. 9. 2017
 
……………………………………                                                                          …………………………..
 vedoucí ŠJ – Marcela Machelová                                                                     ředitelka MŠ – Bc. Marcela Lukášová
 
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one