Školní řád MŠ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY
 
 
   Mateřská škola Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1/1236, 709 00 Ostrava – Mar. Hory
   příspěvková organizace
Č. j. 11 /2017 /příloha ŠVP PV  
Schválil: Bc. ŽitvaiováMarcela /ředitelka mateřské školy
Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2017
Školní řád nabývá platnosti dne: 1.9.2017
Spisový a skartační znak: S 3
 
/zpracovaný v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č.14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o předškolním vzdělávání, se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění, a dalšími souvisejícími předpis
 
 • Dítě má právo vyrůstat v rodinném prostředí v atmosféře štěstí, lásky a porozumění. Rodiče mají prvotní odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte.
 • Dítě je chráněno před všemi formami diskriminace (podle rasy, barvy pleti, politického nebo jiného smýšlením, náboženství).
 • Zájem dítěte je prvořadým hlediskem při jakékoliv činnosti, která se ho týká.
 • Dítě má právo formulovat své vlastní názory, svobodně je vyjadřovat ve všech záležitostech, které se jej týkají.
 • Dítě má právo na svobodu projevu v mezích veřejné morálky, pořádku, ochrany zdraví.
 • Dítě má právo být vyslyšeno v každém soudním, správním nebo jiném řízení. Má právo na právní nebo jinou odpovídající pomoc.
 • Dítěti není možné zasahovat do jeho soukromého života, domova, rodiny, osobní korespondence.
 • Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Dítě nesmí být jakýmkoliv způsobem vykořisťováno.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání
1.1  Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání
1.2  Práva a povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání
1.3  Práva zákonných zástupců
1.4  Povinnosti zákonných zástupců
1.5  Práva a povinnosti pedagogu
1.6  Pravomoci ředitelky školy
2. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
3. Povinné předškolní vzdělávání
3.1  Omlouvání dětí s povinným předškolním vzdělávání
3.2. Individuální vzdělávání dětí s povinným předškolním vzdělávání
3.3 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných
3.4 Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování plánu pedagogické podpory
3.5 Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP
3.6 Vzdělávání dětí od 2 do 3 let a podmínky vzdělávání
 4. Ukončení docházky dítěte do mateřské školy
5. Upřesnění práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla
     vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy 
5.1 Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsob a rozsah jeho stravování
5.2 Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců
5.3 Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu vzdělávání
5.4 Informování zákonných zástupců o mimořádných školních a mimoškolních akcích
5.5 Konkretizace způsobu omlouvání dětí
5.6 Základní pravidla chování při vzájemném styku
6. Provoz školy a vnitřní režim
6.1 Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole
6.2 Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí
6.3 Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci
6.4 Délka pobytu dětí v MŠ
6.5 Způsob omlouvání dětí
6.6 Způsob odhlašování obědu
6.7 Pobyt venku
6.8 Změna režimu
7. Platby v mateřské škole
7.1 Stravné
7.2 Školné
8. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
8.1 Bezpečnost dětí
8.2 Bezpečnost na akcích s rodiči
8.3 Vyzvedávání dítěte z mateřské školy
8.4 Podávání léku v mateřské škole
8.5 Pobyt dětí v prostorách mateřské školy
8.6 Pobyt dětí na školní zahradě
8.7 Pobyt mimo areál mateřské školy a opatření při sportovních akcích, výletech
8.8 Saunování dětí, pobyt v solné místnosti
9. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství  nebo násilí
10. Zacházení s majetkem školy
10.1 Chování dětí při zacházení s majetkem školy v rámci vzdělávání
10.2 Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich  pobytu v mateřské škole
11. Pravidla pro hodnocení výsledku vzdělávání
12. Závěrečná ustanovení
12.1 Účinnost a platnost Školního rádu
12.2 Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se Školním řádem
12.3 Propagace mateřské školy
 
1. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání
 
 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání
 
Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)
 • podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku
 • podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji
 • podílí se na osvojování základních pravidel chování
 • podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů
 • vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání
 • vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí
 • napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání
 • Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.
 • při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „vyhláška o MŠ“), v platném znění
   
    
   
  1. Práva a povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání
    
Při vzdělávání mají všechny děti práva, která jim zaručuje Listina základních  práv a svobod a Úmluva o právech dítěte.
 • kvalitní předškolní vzdělávání a výchovu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti s maximálním respektem jeho individuality / § 33 školského zákona/
 • zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně
 • na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole v souladu s § 29 školského zákona
 • svoboda projevu
 • ochrana před jakoukoli formou diskriminace, násilí, zneužívání, zanedbávání výchovy a před vlivem sociálně patologických jevů
 • rovný přístup
 • na zvláštní péči a výchovu v případě postižení a na podmínky odpovídající jeho individuálním potřebám /dle § 16 školského zákona/.
 
Dítě má povinnost:
 • dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ
 • dbát pokynů pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy
 • šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami
 • dodržovat pravidla soužití ve třídě mateřské školy, které společně s pedagogy vytváří
 • respektovat pravidla vzájemného soužití v MŠ, která jsou společně vyvozená a pochopená
 • respektovat učitelku a ostatní zaměstnance
 • vzájemně si pomáhat a neubližovat si
 • dodržovat osobní hygienu
 • oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí (tělesné i duševní) a jednání odlišné od dohodnutých pravidel
 • plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem
 • dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ, plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
   
1.3 Práva zákonných zástupců
na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního života
 • na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení
 • v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí kdykoliv požádat o konzultaci s učitelkou či ředitelkou školy (po předchozí domluvě termínu)
 • průběžně získávat informace o výsledcích vzdělávání dítěte
 • projevit jakékoliv připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení programu školy
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí
 • seznámit se se školním vzdělávacím programem školy
 • v případě povinné předškolní docházky oznámit ředitelce školy individuální vzdělávání dítěte
   1.4 Povinnosti zákonných zástupců
zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy a bylo při příchodu vhodně a čistě upraveno
 • povinnost předat dítě osobně učitelce na třídě
 • povinnost si dítě vyzvednout z mateřské školy do 16.00 hod.
 • odvádět dítě ze třídy pouze s vědomím učitelky
 • onemocní-li dítě během dne, neprodleně si jej vyzvednout z MŠ a zařídit lékařské vyšetření
 • zúčastnit se osobně projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, jsou-li k tomu vyzváni ředitelkou mateřské školy
 • informovat učitelku či ředitelku školy o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte
 • oznámit škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (vše pro potřeby školní matriky), např. změna bydliště, zdravotní pojišťovny, telefonních spojení,....)
 • pokud pečuje o dítě pouze jeden ze zákonných zástupců, doloží dokument, který je dokladem stanovení jeho péče
 • omluvit nepřítomnost dítěte
 • omluvy dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání provádět do omluvných listů, které budou uloženy u třídní učitelky
 • uvést mobilní telefon, který je kdykoliv dostupný pro potřeby náhlého onemocnění dítěte
 • ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné
 • dodržovat stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim, respektovat stanovenou denní délku provozu mateřské školy
 • povinnost pravidelně sledovat nástěnky, vývěsky, webové stránky školy
 • povinnost přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte
 • u dítěte s individuálním vzděláváním se dostavit dle výzvy školy k ověření znalostí a dovedností dítěte
 • účastnit se třídních schůzek
 • řídit se školním řádem
 
1.5 Práva a povinnosti pedagogů
pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte
 • má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci
 • rozhoduje o metodách a postupech při plnění vzdělávacích cílů školy
 • učitelka je povinna odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem
 • učitelka má právo nepřijmout do mateřské školy dítě zjevně nemocné (teplota, viditelné znaky infekčních onemocnění- hlenová rýma, kašel, vyrážka) v zájmu zachování zdraví ostatních dětí
   
  1. Pravomoci ředitelky školy
 
 • přijmout dítě k předškolnímu vzdělávání a ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění jestliže se:
 • dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny
 • zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení
 • stanovit výši úplaty za předškolní vzdělávání
 • snížit nebo prominout úplatu za poskytované vzdělávání a školské služby
 • omezit či přerušit provoz MŠ
  
2. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 
 • Termín přijímacího řízení stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem (v termínu od 2. května do 16. května) a zveřejní je způsobem v místě obvyklým-webové stránky školy, nástěnky v šatnách dětí, v místním tisku (Zpravodaj), vyvěšením plakátků
 • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné
 • Ředitelka školy stanoví pro zápis dětí do mateřské školy kritéria, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu a místa zápisu
 • O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy po ukončení přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání na základě stanovených kritérií o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ.
 • Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti zákonných zástupců ředitelka MŠ. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si mohou rodiče vyzvednout předem v MŠ ve stanoveném termínu.
 • Podmínkou pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je prohlášení zákonného zástupce o pravidelném očkování dítěte, nebo doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto prohlášení je součástí žádosti zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Toto ustanovení se netýká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné
 • Zákonní zástupci předávají veškerou vyplněnou dokumentaci /žádost, evidenční list o dítěti ředitelce mateřské školy ve stanoveném termínu.
 • Rozhodnutí o nepřijetí dítěte obdrží rodič v zákonné lhůtě dle správního řádu. O přijetí dítěte bude zákonný zástupce informován zveřejněním seznamu přijatých dětí pod registračními čísly na dostupném místě ve škole – informační tabule a prostřednictvím webových stránek.
 • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.
 • Do třídy mateřské školy se ve výjimečných případech mohou zařazovat děti mladší tří let věku. O přijetí dítěte mladšího třech let rozhodne ředitelka školy na základě vývojové způsobilosti, daných podmínek školy a směrnice o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.
 • Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka školy zpravidla zkušební dobu 3 měsíců. Toto ustanovení se netýká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
 • Při prvotním vstupu dítěte do mateřské školy nabízíme individuálně adaptační režim, který zajistí postupné seznámení dítěte s prostředím a postupné navazování nových kontaktu.
 • Délku a potřebnost adaptačního procesu dohodne pedagog se zákonným zástupcem na základě podmínek a především potřeb dítěte.
 • Při přijetí dítěte do mateřské školy může ředitelka dle § 34 odstavce 3 zákona 561/2004 Sb. stanovit zkušební pobyt dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Zkušební pobyt se netýká dětí s povinnou předškolní docházkou.
 • O zařazení dětí do tříd rozhoduje ředitelka školy
 • Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy.
 • Pokud nelze dítě, které má povinné předškolní vzdělávání z kapacitních důvodů přijmout, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení do jiné MŠ.
 • Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní účely školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.
 • Cizinci ze „třetích států“ (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany.
 
3.                                                Povinná předškolní docházka
 • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
 • Pokud zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání nepřihlásí, dopouští se přestupku podle § 182 a) školského zákona
 • Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání
 • Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven ředitelkou MŠ na 4 hodiny denně, a to od 8.00-12.00 hod.
 • Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.
 • Právo dítěte vzdělávat se v MŠ po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, zůstává nedotčeno
 • Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zákonný zástupce, který zanedbává povinné předškolní vzdělávání svého dítěte, se dopouští přestupku
  
           
3.1               Omlouvání dětí s povinnou předškolní docházkou
 • Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce dítěte
 • Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte
 • Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy
 • Oznámení o nepřítomnosti provádí zákonný zástupce dítěte písemně třídnímu učiteli zapsáním do omluvného listu
 • Třídní učitelka eviduje školní docházku své třídy. V případě, že je dítě neomluvené, informuje ředitelku školy, která poskytnuté informace vyhodnocuje
 • Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván. Při pokračující absenci ředitelka zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
 • Počet omluvených hodin nesmí přesáhnout 150 hodin/rok
3.2.                 Individuální vzdělávání dítěte s povinnou předškolní docházkou
 
 • Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli mateřské školy, kam bylo dítě k povinnému vzdělávání přihlášeno a přijato. Oznámení učiní nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
 • V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno ředitelce mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.
 • Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání musí obsahovat
-jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu dítěte,
v případě cizince místo pobytu dítěte
-uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno
-důvody pro individuální vzdělávání
 • Ředitelka mateřské školy doporučí zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Vychází při tom z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
 • Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci dítěte další postup při vzdělávání
 • Ředitelka mateřské školy v dostatečném předstihu oznámí zákonnému zástupci dítěte termín ověření – listopad-prosinec, včetně náhradních termínů / 2 náhradní termíny/
 • Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření
 • Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu
 • Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.
 
 
 
3.3            Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných
 
Naše mateřská škola respektuje individuální potřeby a možnosti dítěte. Dle § 16 školského zákona realizuje podpůrná opatření.
Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory ( PLPP).
Podpůrná opatření druhého až pátého stupně uplatňuje s doporučením školského poradenského zařízení.
 
 
      3.4.       Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování plánu pedagogické
                   Podpory PLPP
 
 • první stupeň podpůrných opatření je v plné kompetenci školy
 • ředitelka školy určí pedagogického pracovníka, který koordinuje poskytování podpůrných opatření
 • východiskem pro nastavování podpory je pozorování dítěte, ústní ověřování znalostí a dovedností, rozhovor se zákonným zástupcem aj.
 • podpůrná opatření představují zejména úpravy v organizaci práce s dítětem, v metodách výuky, v poskytování pomůcek pro vzdělávání žáka, které nevyžadují finanční prostředky
 • škola vytváří Plán pedagogické podpory (PLPP)
 • za tvorbu, realizaci a vyhodnocování PLPP zodpovídají učitelky na jednotlivých třídách
 • důležitá je týmová práce rodič x škola
 • vyhodnocení PLPP po 3 měsících
 • pokud realizovaná opatření nevedou k požadované změně, očekávaná efektivita se nedostavila, škola seznámí rodiče s výsledkem PLPP a doporučí ŠPZ
   
     3.5      Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocováni IVP
 • pokud pedagogové vyhodnotí efektivitu zvolených úprav podle PLPP jako nedostatečnou, vzdělávání dítěte se nezlepší, doporučí škola zákonným zástupcům návštěvu ŠPZ. Škola zajistí předání PLPP školskému poradenskému zařízení, aby se předešlo uplatňování neúčinných podpůrných opatření. ŠPZ vypracuje Doporučení ke vzdělávání dítěte s SVP. Doporučení obsahuje popis vzdělávacích potřeb, popis všech zvolených podpůrných opatření včetně IVP, doporučení k poskytnutí asistenta pedagoga nebo dalších osob podporujících vzdělávání dítěte, vymezení pomůcek atd. Doporučení je předáno škole a zde je následně projednáno, případně upraveno se souhlasem všech zúčastněných (škola, rodič, ŠPZ) a s informovaným souhlasem rodiče podepsáno. Navržená a vzájemně odsouhlasená podpůrná opatření následně škola začne realizovat.
   
3.6 Vzdělávání dětí od 2 do 3 let a podmínky vzdělávání
 
 • Předškolní vzdělávání lze organizovat pro děti od dvou let věku. Rámcové cíle a záměry vzdělávání, obsažené v RVP PV, jsou vhodné i pro vzdělávání dětí od dvou do tří let. Je však nezbytné uvědomovat si specifika, související s dosahovanou úrovní ve všech oblastech vývoje dítěte. Dvouleté dítě projevuje velkou touhu po poznání, experimentuje, objevuje. Poznává všemi smysly. Vymezuje se vůči ostatním, osamostatňuje se, bývá silně egocentrické. Neorientuje se v prostoru a čase, žije přítomností a situacemi, které ji naplňují. V pohybových aktivitách je méně obratné. Proti starším dětem má výrazně méně zkušeností. Rozdíly v jednotlivých oblastech vývoje dětí tohoto věku jsou velmi výrazné.
 • Pro dvouleté dítě je zařazení do mateřské školy nejčastěji první sociální zkušeností mimo širší rodinu. Obvykle se projevuje silnější potřebou vazby na dospělou osobu. Poznává nové vzorce chování dospělých i vrstevníků, vymezuje si vlastní prostor, přijímá vymezené hranice a nové role. Učitel zastává velmi významnou pozici, stává se zástupcem rodiče, jistotou a oporou dítěte v běžném dění i v budování vztahů s vrstevníky.
 • Dvouleté děti se nejvíce učí nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a především hrou. Často vyžadují opakování činností, potřebují pravidelné rituály, zpravidla udrží pozornost jen velmi krátkou dobu. Podmínkou úspěšné pedagogické práce je citlivé přizpůsobování organizace se střídáním nabídky činností, trénováním návyků a praktických dovedností, ponecháním co největšího prostoru pro volné hry a pohybové aktivity.
   
   Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let
 • Předškolní období je zásadní pro utváření celoživotních návyků, respektování pravidel a norem. Ve věku dvou let je dítě zpravidla připraveno tyto aspekty rozeznávat a přijímat. Dítě ve věku od dvou do tří let má některé potřeby jiné nebo intenzivnější než děti starší. Potřebuje stálý pravidelný denní režim, dostatek emoční podpory, zajištění pocitu bezpečí, přiměřeně podnětné prostředí a činnosti, více individuální péče, srozumitelná pravidla.
 • Mateřská škola je vybavena dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a pomůcek vhodných pro dvouleté děti.
 • Ve třídě s věkově homogenním uspořádáním pro dvouleté děti je použito více zavřených, dostatečně zabezpečených skříněk k ukládání hraček a pomůcek než ve třídě s věkově heterogenním uspořádáním. Tím je zajištěna bezpečnost dětí a předkládání přiměřeného množství podnětů pro tyto děti.
 • Ve věkově heterogenní třídě jsou pro zajištění bezpečnosti jiným způsobem znepřístupněny bezpečnost ohrožující předměty. Ve třídě jsou nastavena dětem srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček a pomůcek.
 • Prostředí je upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí, umožňovalo variabilitu v uspořádání prostoru a zabezpečovalo možnost naplnění potřeby průběžného odpočinku.
 • Mateřská škola je vybavena dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte.
 • Šatna je vybavena dostatečně velkým úložným prostorem na náhradní oblečení a hygienické potřeby.
 • Je zajištěn vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí (zejména pravidelnost, dostatek času na realizaci činností, úprava času stravování, dostatečný odpočinek).
 • Mateřská škola vytváří podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami.
 • Dítěti je umožněno používání specifických pomůcek pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty.
 • Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně, podle potřeb a volby dětí.
 • Učitel uplatňuje k dítěti laskavě důsledný přístup, dítě pozitivně přijímá.
 • V mateřské škole jsou aktivně podněcovány pozitivní vztahy, které vedou k oboustranné důvěře a spolupráci s rodinou.
 • Péče o děti od dvou do tří let musí být organizačně a provozně zajištěna v souladu s platnými právními předpisy  
 
 
4. Ukončení docházky dítěte do mateřské školy
 
Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže: /§35 zákon 561/2004 Sb./
 • dítě se, bez řádné omluvy zákonného zástupce, nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 14 dní
 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy a jednání k nápravě byla bezúspěšná
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy, popř. vedoucí ŠJ jiný termín úhrady
 
Ředitelka školy při ukončení docházky přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny a k zájmu dítěte.
 
Tato ustanovení neplatí pro děti, které plní povinnou předškolní docházku.
 
  
5. Upřesnění práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy
 
5.1 Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování
 
 • při přijetí dítěte do mateřské školy ředitelka mateřské školy písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech
 • v mateřské škole a zároveň písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole.
 • pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou mateřské školy.
 
5.2 Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání
 
 • Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po
  jeho převlečení v šatně pedagogickým pracovnicím ve třídě MŠ.
 • Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8.00 hod. Po předchozí dohodě lze přivádět dítě do mateřské školy dle potřeby rodin, nesmí to však omezovat a narušovat vlastní vzdělávací proces. Neplatí u dětí s povinným předškolním vzděláváním, ti mají stanovenou dobu pobytu v MŠ od 8.00-12.00
 • Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, zdravotní potíže, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, změna zdravotní způsobilosti a další závažné skutečnosti, oznámí rodiče tuto skutečnost neprodleně MŠ. Zprávu podají i v případě výskytu infekčního onemocnění v rodině (žloutenka, salmonelóza, mononukleóza,...), ale i výskytu vší či jiných parazitů. Zamlčování zdravotního stavu dítěte bude považováno za narušování školního řádu školy.
 • V případě jakékoliv předchozí nevolnosti dítěte je zákonný zástupce povinen při předání dítěte o této skutečnosti informovat učitelku.
 • V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání.
 • Dítě musí být učitelce předáno osobně! V případě, že zákonný zástupce doprovodí dítě pouze ke vchodu do MŠ nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy již samo, nenese mateřská škola odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do třídy.
 • Učitelky odpovídají za děti do doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět ve třídě, školní zahradě rodičům nebo zástupcům předají.
 • Rodiče po předání dítěte učitelkou nesou plnou odpovědnost za dítě v prostorách MŠ
 • Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při
  vzdělávání v MŠ. Vystavené písemné pověření podepsané oběma zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci učitelce (na formuláři MŠ).
 • Předat dítě pověřené osobě po ústní nebo telefonické žádosti není možné.
 • Zákonní zástupci jsou povinni dítě vyzvednout včas, tj. do 16.00 hodin, v případě
  opakovaného vyzvedávání dítěte z MŠ po ukončení provozní doby, jsme nuceni tuto
  skutečnost oznámit oddělení péče o dítě a zřizovateli.
 • O odchodech dětí po skončení provozu jsou vedeny záznamy. V případě, že nedojde k
  nápravě, bude tato skutečnost považována za porušení školního řádu a dle platných předpisů může dojít i k ukončení docházky dítěte do MŠ.
 • Zákonný zástupce si vyzvedává dítě tak, aby v 16,00 již budovu opustil a ta mohla být
  uzamčena.
 • V případě, že si zákonný zástupce, ani žádná z pověřených osob, nevyzvedne dítě po
  ukončení provozní doby a zákonný zástupce nebude učitelku informovat o svém pozdějším příchodu, bude zvolen následující postup. Učitelka na základě uvedených telefonů v evidenčním listu dítěte se pokusí o zjištění důvodu nevyzvednutí a bude informovat zákonného zástupce o tom, že je dítě doposud v mateřské škole. Dále informuje ředitelku školy. Pokud se nepodaří zajistit telefonické spojení, vyčká učitelka 2 hodiny od doby ukončení provozu a poté se bude řídit postupem doporučeným MŠMT - obrátí se na obecní úřad, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči – sociální odbor, případně se obrátí na Policii ČR - podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České Republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc.
 • Opakované nerespektování provozní doby bude charakterizováno jako neplnění povinností vyplývajících ze školního rádu s důsledky možného ukončení docházky dítěte. Netýká se dětí s povinným předškolním vzděláváním.
 
 
5.3. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich
       vzdělávání, a dosažených výsledků
 
 • Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu
  vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný na chodbě MŠ a mají možnost si ho vyžádat v ředitelně mateřské školy.
 • Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do mateřské školy a jejich předání ke vzdělávání informovat u pedagogického pracovníka vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.
 • Učitelka mateřské školy svolává třídní schůzku na začátku školního roku, kde jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby muže být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů. Konzultační hodiny, kde se zákonní zástupci mohou individuálně informovat na své dítě u učitelky, ředitelky jsou po ústní dohodě.
 • Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.
 • Ředitelka mateřské školy nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.
 
5.4. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích
 
 • Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurze, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí písemným upozorněním umístěným na nástěnkách v šatně a www stránkách školy.
 • V případě potřeby podání léku na nevolnost (při cestě dopravním prostředkem) je povinen zákonný zástupce písemně požádat o podání léku s uvedením jeho názvu a množství a zároveň osobně předá lék odpovědné učitelce
   
5.5. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu
 
 • Nemůže-li dítě do mateřské školy docházet, rodiče tuto skutečnost oznámí do sešitu omluv, do omluvného listu- týká se dětí s povinnou předškolní docházkou- nebo na tel. číslo 59 663 46 59, 59 663 47 05. Výskyt infekčního onemocnění
  jsou rodiče povinni hlásit ihned. Po vyléčení infekčního onemocnění přijímáme dítě na základě písemného potvrzení od dětského lékaře, které nám zaručí jeho uzdravení /v zájmu zdraví ostatních dětí/.
 • Zákonný zástupce dítěte, které nepřijde z důvodu náhlého onemocnění si neodhlášenou stravu / na ten den/ může vyzvednout ve školní jídelně od 11.30-11.40 a nahlásí, jak dlouho bude dítě nepřítomno
 • Odhlášení stravy dítěti provede rodič 1 den dopředu do 13.00 / 59 663 47 05/
 • Příchod dítěte po delší nepřítomnosti /rekreace, nemoc, ozdravovna,,../ je třeba nahlásit 1 den dopředu do 13.00, aby byla dítěti zajištěna strava. / 59 663 47 05/
 • Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný
  zástupce dítěte přejímajícího pedagogického pracovníka o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.
 • Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.
   
   
5.6. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci.
 
Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí:
 
a) dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy,
b) řídí se školním řádem mateřské školy,
c) dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.
 
 
 
6. Provoz školy a režim dne při vzdělávání dětí v MŠ
 
6.1. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole
 
 • Zřizovatelem školy je Úřad městského obvodu Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky, který zřizuje mateřskou školu jako příspěvkovou organizaci s celodenním provozem. Součástí školy je školní jídelna.
 • Provoz mateřské školy je od 6.00 hodin do 16.00 hodin (včetně provozu o prázdninách).
 • Provoz mateřské školy /organizace - jarní prázdniny, velikonoční prázdniny, v měsíci červenec a srpen aj./ lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících a to ze závažných důvodů. Je však zajištěn náhradní provoz v mateřské škole v obvodu. O omezení či přerušení provozu MŠ informuje ředitelka školy zákonného zástupce dítěte alespoň dva měsíce předem. Provoz školy po projednání se zřizovatelem může být taktéž přerušen ze závažných důvodů lze přerušit provoz i v jiném termínu / např. z technických důvodů, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání/. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole, www stránkách neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.
 • Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytu, výletu a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením
 • Třídy jsou spojovány dle potřeb provozu a z toho vyplývající pracovní doby učitelek, přičemž jsou respektovány hygienické a bezpečnostní požadavky a především potřeby dětí.
 • Při rozdělování dětí do tříd vychází ředitelka z možností provozu, věku dětí se snahou respektovat jejich individualitu, potřeby a schopnosti dobré adaptability v té určité třídě.
 • Rozdělování dětí do tříd je tedy v plné kompetenci ředitelky za podpory pedagogických pracovníků.
 • Provozní řád upravuje dodržování intervalu mezi jednotlivými jídly a další specifika.
 
Dítě v MŠ potřebuje:
• sportovní oblečení na školní zahradu, v létě kšiltovku nebo klobouk
• přezůvky /NE - pantofle, croksy, nazouváky/
• pyžamo – dle sdělení konkrétní třídy
• zástěrku, lehké hrací kalhoty, náhradní spodní prádlo, náhradní oblečení
 
 • zákonní zástupci jsou povinni označit věci dětí, u kterých by mohlo dojít k záměně – podepsat!!!!!!
 • za cennosti (např. náušnice, řetízky,....) a donesené hračky MŠ neručí!!!
 • děti vybavit pro pobyt v mateřské škole takovou obuví, která je pro ně při pohybu bezpečná (pantofle jakéhokoliv druhu jsou nepřijatelné, rovněž nepřijatelné croksy či sportovní obuv s černou podrážkou)
 • zákonní zástupci nesou plnou odpovědnost za obsah věcí uložených v sáčcích v šatnách dětí a na jejich poličkách
 • zákonný zástupce zajistí, aby obsahem výše uvedených sáčků a poliček byl pouze náhradní oděv pro dítě v případě nečekané příhody
  
 
6.2. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí
 
REŽIM DNE V MŠ
V mateřské škole jsou homogenní třídy. Předškolní vzdělávání probíhá podle ŠVP PV.
Následující denní režim je stanovený přibližně. V případě potřeby je pozměněn a uzpůsoben dle potřeb (výlety, divadelní představení apod.)
 
 
ORGANIZACE DNE V MŠ
Provoz mateřské školy 6.00 – 16.00 hod.
6:00 otevření mateřské školy
6:00 - 7:30 scházení dětí v určené třídě, doba určená pro příchod dětí do mateřské školy předání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání, děti již přítomné v MŠ vykonávají spontánní hry a činnosti, vzájemné setkávání dětí z celé MŠ, individuální činnosti
7:30 - 8:00 scházení dětí již ve všech třech třídách, spontánní hry a činnosti, individuální program s pomůckami
8:00 - 8:30 spontánní hry a činnosti, individuální činnosti, komunitní kruh, povídání a naslouchání si, sdělování dojmů a zážitků, ranní rituály, relaxační místnost
8:30 – 8:50 tělovýchovná chvilka, relaxační cvičení, relaxační místnost
8:50 - 9:15 hygiena, dopolední svačina
9:15 - 9:45 Hlavní tematický program, samostatná práce (řízená činnost), blok činností, skupinová, individuální práce, hudebně pohybová chvilka, hudební a estetické činnosti, relaxační místnost
9:45 - 11: 30 hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na ekologickou výchovu, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách MŠ), relaxační místnost
11: 30 – 11:45 hygiena po příchodu z pobytu venku, příprava ke stolování
11:45 – 12:20 oběd
12:20 – 12:40 hygiena, příprava na odpolední odpočinek
12: 40 - 14:30 odpočinek (spánek) s pohádkou, literární nebo hudební chvilka
14: 30 - 14: 50 hygiena, odpolední svačina
14:50 - 16:00 volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky, rozcházení dětí
16:00 uzamčení mateřské školy

 

 

Ranní scházení                                          do 8:00 hod.

·Vyzvedávání dětí po obědě                  od 12:20 – 12:40 hod.

·Odpolední rozcházení                           od 14:50 – 16:00 hod.

 

Uvedené časy jsou pouze orientační, pokud z momentální situace nebo nálady dětí vyplynou jejich jiné zájmy či potřeby nebo by se učitelka mohla dostat do časové tísně, operativně situaci řeší (nechá děti dokončit hru, využije nápadu dětí, navrhne jinou činnost apod.). Z hlediska psychohygienického jsou závazné pouze intervaly mezi jednotlivými jídly, pobyt venku, dodržení individuální potřeby spánku.                                                                                       

6.3. Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci
 
 • Děti se přijímají v době od 6:00 hod do 8:00 hod. Z bezpečnostních důvodů je po celou dobu provozu vstup do 1. patra uzavřen mříží, otevírá se na zazvonění. Zákonný zástupce se ozve jménem a poté bude zvoněním vyzván ke vstupu do šaten.
 • po předchozí dohodě s rodiči se lze dostavit s dítětem i v jiné době (lékařské vyšetření)
 
Přivádění a převlékání dětí:
 
Rodiče převlékají děti v šatně. Věci dětí ukládají podle značek dítěte do označených poliček a
šatnových bloků. Věci dětí rodiče označí tak, aby nemohlo dojít k záměně.
 
Předávání a vyzvedávání dětí:
 
Rodiče jsou povinni děti přivádět až ke třídě, osobně je předat pracovnici a informovat ji o
zdravotním stavu dítěte. Rodiče za děti zodpovídají až do předání učitelce.
Rodiče neponechávají děti v šatně nikdy samotné. Děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní
zástupci dětí a osoby jimi pověřené.
 
 
Čas – doba vyzvedávání dětí z MŠ:
 
Děti, které chodí domů po obědě, si vyzvedávají rodiče mezi 12:20 až 12:40 hod. V tomto případě to rodiče ráno oznámí učitelce na třídě a předají ji podepsanou krabičku či box na odpolední svačinu.
Ostatní děti se rozcházejí mezi 14:50 hod až 16:00 hod. V případě, že si rodiče dítěte s celodenním pobytem potřebují výjimečně vyzvednout dítě před odpolední svačinou, oznámí tuto skutečnost ráno při předávání dítěte do třídy. Při odchodu dostanou děti mimořádně náhradní svačinu.
 
6.4 Délka pobytu dětí v MŠ:
 • Délka pobytu dítěte se řídí podle individuálních potřeb rodičů. Dítě může chodit do MŠ na celý den, nebo jen na dopoledne s obědem. Děti přicházejí do MŠ do 8:00 hod. Pozdější příchody dohodnou v nutných případech rodiče s učitelkami předem.
 • Délka pobytu u dětí s povinným předškolním vzděláváním je povinná od 8.00-12.00, dále dle individuálních potřeb rodičů
 
 
6.5 Způsob omlouvání dětí:
 • Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte (např.):
a) písemně v šatně do sešitu omluv a to na následující den/dny
b) osobně ve třídě učitelce
c) u dětí s povinnou školní docházkou záznamem do omluvného listu
c) telefonicky na čísle ŠJ 59 663 47 05
 
6.6 Odhlašování a přihlašování obědů
 • Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit v době od 6:00 do 8:00 v pondělí, na další dny den předem do 13:00 hod. (tzn. např. na úterý přihlásit dítě v pondělí do 13:00 hod.)
   
6.7 Pobyt venku
 • Za příznivého počasí tráví děti venku dobu od 9:45 do 11:30 hod.
 • Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota
            pod  -10°C, stejně tak vysoké teploty v letních měsících.
 
6.8 Změna režimu
 • Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího (rámcového) programu a v případě výletu, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí.
 
7. Platby v mateřské škole
 1. < >Podmínky školního stravování v mateřské škole se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů a ve vnějším řádu ŠJ, dále směrnicí o úplatě za předškolní vzdělávání.
  • uhradit úhradu za stravné je povinen zákonný zástupce vždy do 3. dne každého měsíce dopředu na následující měsíc bankovním převodem na účet mateřské školy (tzn., že za září uhradí platbu do 3. září). Opakované neplacení je považováno za vážné porušení provozu školy a může být důvodem k vyřazení dítěte z docházky do MŠ
  • výše stravného je vyvěšena na informativní nástěnce – sítích školy a je stanovena ve dvou kategoriích pro děti do 6 let a pro děti, které v daném školním roce dosáhnou 7 let.
  • zákonný zástupce dítěte je povinen oznámit mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte, pokud není nepřítomnost dítěte předem známa, omluví zákonný zástupce dítě neprodleně
  • Odběr stravy je možný pouze v případě, že je strávník přítomen ve škole nebo v 1. den neplánované nepřítomnosti (náhlé onemocnění). V případě nepřítomnosti mu musí zákonní zástupci stravu odhlásit.
  • Propadlý oběd nepřítomného dítěte je vydán ostatním dětem v podobě přídavku.
    
  • odhlašování je nutné provést telefonicky v ten daný den do 8.00 hodin, popř. v následující dny den dopředu do 13:00 hod., též lze využít sešitu omluv, který je umístěn v zádveří /šatně/ tříd mateřské školy. Neodhlášené obědy je rodič povinen uhradit!!!
  • rozsah stravování je stanoven tak, že pokud je dítě přítomno v době podávání jídla stravuje se vždy
  • zákonní zástupci dítěte vyplní před nástupem dítěte do mateřské školy přihlášku ke stravování a společně s vedoucí školní jídelny dohodnou způsob úhrady stravného.
  • otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny
  • dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů
  • jídelníček je vyvěšován v šatnách jednotlivých tříd a na webových stránkách mateřské školy, nejpozději v pondělí ráno na celý týden, případné změny jsou vyznačeny ihned na tištěné podobě jídelníčku.
  • je zachována technologie přípravy pokrmu a nápojů, je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého  dne
  • mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány vhodné intervaly
  • dítě nikdy nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby alespoň ochutnalo a naučilo se tak zdravému stravování
  • děti, které odchází výjimečně po obědě a mají zaplacenou celodenní stravu, dostávají náhradní balenou svačinu v poledne, na kterou si ráno přinesou podepsaný box (krabičku)
  • pokud je nutné, aby dítě mělo vyřazeno z jídelníčku jakoukoliv potravinu, může tak škola učinit pouze na základě vyjádření lékaře se stanovením potřebných omezení či alergenů.
   
  7.2 školné
  Podle zákona c.561/2004 Sb.,(školský zákon) a prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění je stanoveno:
  • vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti bezúplatně
  • úplata za předškolní vzdělávání je stanovena vždy pro následující školní rok oznámením ředitele školy do 30.6. Její výše vychází z neinvestičních nákladů předchozího období mateřské školy
  • jednotná úplata za vzdělávání - je stanovena vždy k 1.9. daného roku do 31.8. následného roku – školního roku
  • osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, který pobírá:
  -opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
  -zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na
    péči
  -rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě
  -fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky
   pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli školy
  • o osvobození od úplaty rozhoduje ředitelka mateřské školy
  • ostatní práva a povinnosti zákonných zástupců dítěte týkajících se úplaty za školní vzdělávání jsou stanovena ve směrnici ředitelky mateřské školy o úplatě za předškolní vzdělávání
  • zákonný zástupce je povinen uhradit úplatu za vzdělávání bankovním převodem vždy do          3. dne každého měsíce. Opakované neplacení je považováno za vážné porušení provozu školy a může být důvodem k vyřazení dítěte z docházky do MŠ
   
  8. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany dětí
   
  8.1 Bezpečnost dě
  • Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a výchově, činnostech
              s ním přímo souvisejících. K zabezpečení tohoto úkolu škola přijímá na základě
  vyhledávání, posuzování a zhodnocení rizik spojených s činnostmi opatření k prevenci předpokládaných rizik. Při stanovení konkrétních opatření bere v úvahu zejména možné ohrožení dětí při vzdělávání, při přesunech dětí v rámci školního vzdělávání a při účasti dětí školy na různých akcích pořádaných školou. Zároveň přihlíží k věku dětí, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu.
  • Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí pracovníci školy a to od doby převzetí dětí od jejich zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby jejich předání dítěte nebo jím pověřené osobě na jakémkoliv místě budovy, či zahrady školy.
  • Všichni zaměstnanci dodržují předpisy PO a BOZP, řídí se pokyny ředitelky školy.
  • Učitelky denně ve třídách poučují děti o bezpečnosti. Při pořádání akcí mimo školu je za dodržování bezpečnosti odpovědný pověřený pracovník
  • Od okamžiku předání dítěte zákonnému zástupci a taktéž do okamžiku předání učitelce musí být pod stálým dohledem zákonného zástupce.
  • Dítě za doprovodu zákonného zástupce nesmí použít herní zahradní prvky bez předchozí vizuální kontroly pověřenou osobou a zároveň před řádným poučením jak je použít.
  • Škola podle školního vzdělávacího programu, zpracovaného na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, seznamuje děti s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví tak, aby bylo dosaženo vytváření základů klíčových kompetencí vztahujících se k ochraně zdraví dětí a jejich bezpečnosti. Ve školním vzdělávacím programu je ochrana a bezpečnost zdraví součástí výchovy ke zdravému životnímu stylu a zdraví člověka, chápanému jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody.
  • Dítě v mateřské škole potřebuje: přezůvky-pevnou bezpečnou obuv, vhodné oblečení do třídy, sportovní oblečení pro pobyt venku, pyžamo a náhradní oděv pro nepředvídané příhody.
  • Rozhodnutí o donášení vlastních hraček do mateřské školy je plné v kompetenci pedagogických pracovníků, přičemž na informačních nástěnkách v jednotlivých šatnách bude upřesněno, kdy si děti mohou hračky donášet. Zákonný zástupce je zároveň povinen upozornit o jakou hračku se jedná a pedagogický pracovník v souvislosti se zabezpečením ochrany zdraví všech dětí rozhodne, zda se nejedná o hračku, která může ohrozit zdraví dětí (Do MŠ se smí donášet pouze hračky, které mají řádný atest a jsou určeny pro tu danou věkovou kategorii).
  • Bezpečnost dětí nejen při pobytu venku, ale i při činnostech dětí v mateřské škole je v našich podmínkách zajištěna maximální kumulací pracovní doby pedagogických
   pracovnic do období, kdy je v mateřské škole největší počet dětí. To samozřejmě je i velkým přínosem pro individualizaci ve vzdělávání a zároveň to velice napomáhá pro kvalitní plnění úkolu RVP PV.
  • K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitel mateřské školy dle § 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., počet učitelů mateřské školy tak, aby na jednoho učitele mateřské školy připadlo nejvýše
  a) 20 dětí z běžných tříd, nebo
  b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého 
  až pátého stupně nebo děti mladší 3 let.
  • Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené: v bodě a), nejvýše však o 8 dětí, nebo nejvýše však o 11 dětí.
  • Děti v naší mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům v době pobytu v MŠ, na akcích organizovaných MŠ. V případě úrazu dítěte jsou rodiče bezprostředně informováni.
  • Úraz, který si vyžádá péči rodiče o dítě delší než 1. den obdrží zákonný zástupce od ředitelky formulář (posudek o bolestném), který je součástí podkladu pojistné události. Toto pojištění je platné pro všechny aktivity, které škola s dětmi pořádá
  • Úrazem dítěte je úraz, který se stal dětem při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. Jedná se tedy zejména o úrazy dětí v MŠ, na vycházkách, výletech, apod.
  • Úrazem není školní úraz, který se dětem stane na cestě do mateřské školy a zpět.
  • Všechny školní úrazy jsou evidovány v knize úrazů.
  • Konzultace v jednotlivých třídách jsou dle domluvy s učitelkou na třídě, taktéž je možné domluvit si individuální konzultaci dle daných potřeb.
  • Pokud z jakýchkoliv důvodů není ředitelka přítomna ve své kanceláři, využijte informace u zastupující učitelky
  • Jeví-li dítě příznaky nemoci (kašel, rýma, vyrážka, zánět spojivek,…) mají učitelky právo a zároveň povinnost dítě nepřijmout (dle paragrafu 29 Školského zákona). Toto opatření je z důvodu předejití nákazy dětského kolektivu. Škola plní podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, ochrany proti projevům diskriminace a proti patologickým jevům. Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.
  • Jeví-li dítě příznaky nemoci (kašel, rýma, vyrážka, zánět spojivek, teplota…) mají učitelky právo a zároveň povinnost informovat ihned zákonné zástupce. Ti mají povinnost si dítě neprodleně vyzvednout.
    
  8.2 Bezpečnost na akcích s rodiči
  • V případě konání akcí (besídky, slavnosti, apod.…), které se konají za přítomnosti rodičů, či jiných zákonných zástupců, nesou za dítě plnou odpovědnost rodiče nebo pověřené osoby.
  • Jestliže se akce účastní dítě, které nebylo předáno rodičům, odpovídá za jeho bezpečnost předem pověřený pracovník školy do doby předání dítěte zákonnému zástupci. V případě, že si rodiče vyzvedli své dítě z MŠ a ihned se přesunuli na místo konání akce, tehdy již dítě není v péči MŠ a škola již nenese zodpovědnost za případný úraz z pohledu vyhlášky č. 64/2005 Sb. (úrazy dětí, mládeže a studentů).
  • Při společných akcích školy, které probíhají v době provozu školy, je rodič povinen si z bezpečnostních důvodů převzít dítě u učitelky. V opačném případě se dítě této akce nezúčastní.
  • V průběhu konání celé akce jsou všichni zúčastnění povinní neustále dodržovat všechny zásady bezpečnosti
  • Koná-li se akce na zahradě mateřské školy je zákaz používání herních prvků
  • Je-li součástí akce oheň, je již před jeho zapálením stanovena osoba, která bude přikládat a bude zajišťovat celkový dohled ohniště, včetně jeho úplného uhašení
  • Přihodí-li se někomu úraz, je možné vyžádat si první pomoc u zaměstnanců MŠ
  • Jsou-li pro jednotlivou akci stanovena specifická pravidla, jsou všechny osoby povinny pokyny respektovat a dodržovat
  • V případě společných aktivit pořádaných školou je zákonný zástupce zajistit takový dohled nad dítětem, aby byl garantem jeho bezpečnosti
  • Aktivity pořádané školou jsou určeny pro děti přijaté k předškolnímu vzdělávání a jejich zákonné zástupce
  • Pokud zákonný zástupce se účastní aktivity i s mladším sourozencem, který není přijat k předškolnímu vzdělávání, projedná tuto záležitost s učitelkou, zda je vhodné a možné tuto aktivitu s mladším či starším sourozencem absolvovat, a pokud dojde ke vzájemné dohodě, je zákonný zástupce povinen zabezpečit péči o toto dítě tak, aby nebyla narušena daná činnost a byla zajištěna bezpečnost tohoto dítěte
   
   
  8.3 Vyzvedávání dítěte z mateřské školy
   
  • Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu. Bez písemného pověření, učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než jeho rodiči!!!!
  • Po vyzvednutí dítěte, je zákonný zástupce, nebo jím pověřená osoba povinna po převlečení dítěte opustit areál MŠ.
    
  8.4 Podávání léků v mateřské škole
  • Podávání jakýchkoliv léků dětem pedagogickým personálem v mateřské škole je zakázáno. Pokud dítě musí v době pobytu v mateřské škole dostat lék, bude mu podán až po pokynu ředitelství školy na základě písemné Dohody o podávání léku se zákonným zástupcem, který předloží potvrzení lékaře o jeho nutnosti podání. Potvrzení od lékaře není požadováno pouze v případě podání léku na nevolnost, který bezprostředně souvisí s cestováním dopravním prostředkem.
  • Pokud se dítěti stane úraz mimo mateřskou školu (zlomená ruka, sešitá rána apod.) bude k docházce do mateřské školy přijato pouze s vyjádřením lékaře a pouze v případě, že bude schopno samostatné sebeobsluhy bez zvýšených nároků na jeho péči, která škola z hlediska počtu personálu nemůže zabezpečit. Posouzení náročnosti péče a zároveň tak zajištění jeho bezpečnosti je plné v kompetenci ředitelky školy.
    
  8.5 Pobyt dětí v prostorách mateřské školy
   
  • Učitelka má neustále přehled o všech dětech, za které zodpovídá, průběžně kontroluje
   jejich počet. Při závažných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice MŠ.
  • Učitelka průběžně kontroluje všechny prostory, ve kterých se děti pohybují (třídy, herna, sociální zařízení, šatna, ...)
  • Při hře ve třídě dbá, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází konfliktům.
  • Nedovolí dětem nosit do MŠ nebezpečné předměty nebo hračky.
  • Při přesunech dětí na zájmové a jiné aktivity děti vždy doprovází pověřená osoba.
  • Při chůzi po schodech dbá, aby se děti nestrkaly, chodily klidně, držely se zábradlí
  • Při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem pedagogického pracovníka školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.)
  • Při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí. Upozorňuje na případné nebezpečí, zajišťuje soustavnou pomoc při cvičení. Bývá vždy na nejrizikovějším místě. Před zahájením cvičení v herně musí zkontrolovat, zda je nářadí v pořádku.
  • Před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného náčiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost
  • Pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí
    
    
  8.6 Pobyt dětí na školní zahradě
   
  • Učitelka má v každém okamžiku přehled o všech dětech, průběžně kontroluje počet dětí.
  • Při pobytu dětí na školní zahradě nedovolí pedagog bez dozoru na průlezky, houpačky a jiné nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu. Při těchto činnostech pedagog asistuje. Nedovolí jim též samostatné vzdálení do prostor, kam sama nevidí, kde nemůže mít o dětech přehled.
    
  8.7 Pobyt dětí mimo areál mateřské školy a opatření při sportovních akcích, výletech
   
  • Při pobytu dětí mimo areál MŠ pedagog průběžně kontroluje počet dětí a má o dětech stálý přehled, ředitelka školy stanoví vedoucího akce, který je povinen poučit děti o zvláštních situacích, o pravidlech jednání v těchto situacích.
  • Ředitelka školy určuje při vyšším počtu dětí, při specifických činnostech (plavání, sáňkování, lyžování, výlety...), nebo při pobytu v prostředí náročném na bezpečnost dětí další zletilou osobu způsobilou k právním úkonům, která je v pracovněprávním vztahu k MŠ a zajištující bezpečnost dětí (uklízečka,....)
  • Pedagogové dbají na bezpečné přecházení vozovky. Při vycházkách se učí děti chodit ve dvojicích, chodí po chodníku, maximálně se vyhýbají frekventovaným ulicím, děti mají bezpečnostní vesty, učitelky terčík.
  • Průběžně seznamují děti s pravidly bezpečného chování na ulici a v dopravě.
  • Pedagogové mají trvale povoleny vycházky s dětmi na území města i turistické výlety mimo toto území.
  • Při volném pohybu dětí na vhodném místě učitelka kontroluje prostor z hlediska bezpečnosti a trvale předchází možnosti úrazu dětí.
  • Pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobuje intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí
  • Využívají se pouze známá bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství
  • Pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.)
    
  8.8.      Saunování dětí, pobyt v solné místnosti
   
  • Saunování a pobyt v solné místnosti dětí probíhá v areálu mateřské školy jako součást ŠVP- Prevence respiračních onemocnění a posilování imunity dětí.
    
  • Učitelka dodržuje provozní řád Relaxační místnosti a předchází možným rizikům. Pobytu v relaxační místnosti se účastní pouze ty děti, které mají na základě vyšetření jejich zdravotního stavu doporučení od pediatra (potvrzení lékaře při přijetí dítěte) nebo písemný souhlas rodičů. Toto potvrzení má platnost po dobu docházky do mateřské školy, pokud se nevyskytnou důvody pro jeho zrušení. O tom, zda se bude dítě saunovat a pobývat v solné místnosti, rozhoduje jeho zákonný zástupce.
   Saunují se pouze děti zdravé, ne nachlazené nebo po nemoci. V rámci bezpečnosti se saunuje s jednou učitelkou skupina maximálně 12 dětí.
    
    
   
  9. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
   
  • Podstatnou součástí ochrany před sociálně patologickými jevy je i vzdělávací proces v mateřské škole zaměřený na zdravý způsob života. Využíváme prvky environmentální výchovy. Výchova s tímto zaměřením má za úkol ne jenom úctu k přírodě a životu vůbec. Má za úkol podpořit zdravý způsob života dítěte v naší společnosti, ukázat důsledky špatného chování a podpořit vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem.
  • Důležitým prvkem ochrany před rizikovým chováním je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.
  • V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahu mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci a za pomoci školských poradenských zařízení.
  • Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí
   
  10. Zacházení s majetkem školy
   
  10.1. Chování dětí při zacházení s majetkem školy v rámci vzdělávání
   
  • Při vzdělávacím procesu a při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti šetrně zacházely s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami, pomůckami a nepoškozovali majetek školy. Zároveň jsou vedeny ke spolupodílení se na péči zpříjemnění interiéru i exteriéru mateřské školy.
    
  10.2. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v  mateřské škole
   
  • Zákonní zástupci dítěte nedovolí dětem svévolně poškozovat či ničit majetek školy
  • U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy je vyžadována úhrada od zákonných zástupců dítěte, které poškození způsobilo
  • Při pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému nebo správnímu pracovníkovi školy
  • Děti nosí do mateřské školy pouze věci potřebné ke vzdělávacím činnostem, o kterých jsou rodiče informováni, jiné věci do mateřské školy nepatří
  • Ve všech vnitřních i vnějších prostorách platí přísný zákaz kouření, včetně užívání elektronických cigaret, zákaz manipulace s elektrickými spotřebiči a elektroinstalací
  • Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatu, v kterých dítě přišlo do mateřské školy a po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajícího se vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu jednání s vedoucí školní jídelny týkajícího se stravovaní dítěte.
  • V objektu mateřské školy platí zákaz vstupu se psy a jejich uvazování v areálu školy a jeho blízkosti.
    
  11. Pravidla pro hodnocení výsledku vzdělávání
   
  • Pravidla pro hodnocení výsledku vzdělávání jsou součástí jedné z kapitol Školního vzdělávacího programu školy a dále specifikována v třídních vzdělávacích programech.
  • Hodnocení výsledku vzdělávání je výsledkem evaluačních činností pedagogů a výstupem těchto činností je portfolio každého dítěte, které je záznamem jednotlivých vzdělávacích pokroků ve vývoji dítěte po dobu docházky dítěte do mateřské školy.
    
  12. Závěrečná ustanovení
   
  12.1 Účinnost a platnost Školního řádu
   
  • Tento Školní řád nabývá platnosti dne 1.9.2017 a jeho účinnost je od 1.9.2017.
   
  12.2 Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se Školním řádem
   
  • Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem Školního řádu.
  • Ředitelka školy zabezpečí seznámení se Školním řádem všechny zákonné zástupce dětí docházejících do této mateřské školy. Jeden výtisk Školního rádu bude vyvěšen na síti v 1. patře.
  • Při pozdějším nástupu dítěte do mateřské školy je zákonný zástupce povinen seznámit se s řádem školy nejpozději do 14 dnů od doby nástupu dítěte.
  • Veškeré dodatky, popřípadě změny mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti zabezpečí zaměstnavatel seznámení všech zaměstnanců MŠ s obsahem tohoto Školního řádu a jeho dodatky a budou o nich informováni zákonní zástupci dětí.
    
  12.3 Propagace mateřské školy
   
  • Zákonní zástupci dítěte souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činností a akcí v mateřské škole a s jejím použitím při prezentaci a propagaci (v tisku, v kronice, na internetu apod.).
   
  12.4 Další informace
   
  Ředitelka školy: Bc.Marcela Žitvaiová, 59 663 46 59, skolka@msgenjanka.cz
   
  Vedoucí ŠJ: Marcela Machelová, 59 663 47 05
   
  Další informace o činnosti mateřské školy jsou pravidelně aktualizovány na portálu
              www.msgenjanka.cz .
   
   
   
  Spojení do mateřské školy:
  Omluvy dětí: 59 663 46 59
  Vedoucí ŠJ, omluvy dětí: 59 663 47 05                                                                                              
   
  V Ostravě dne 1.9.2017
   
   
  Bc.Žitvaiová Marcela
  ředitelka školy                                                                                   
   
   
      
   
  Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu
   
  Změna příjmení u pedagogických pracovnic a ředitelky Mateřské školy Gen. Janka 1/1236, příspěvkové organizace.
   
  • Ředitelka mateřské školy:
  Původní: Bc. Marcela Lukášová                   Nově: Bc. Marcela Žitvaiová
   
  • Pedagogické pracovnice:
  Původní: Bc. Ester Slabiňáková                    Nově: Bc. Ester Prokopová
  Původní: Bc. Darja Slahúčková                    Nově: Bc. Darja Tichá
   
   
  Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dne 13.11.2017.
   
   
   
   Žitvaiová Marcela
  …………………………..
   Bc. Marcela Žitvaiová
  ředitelka mateřské školy
   
   
   
   
   
  Dodatek č. 2 ke Školnímu řádu
   
  Změna v bodě č. 2 – přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
   
  Ruší se povinné přijímání dětí, které před začátkem školního roku dosáhnou druhého roku věku.
   
  Přijetí těchto dětí je na rozhodnutí ředitele školy.
   
   
   
   
   
  Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti 1.9.2018
   
   
   
   
   
   
           Žitvaiová Marcela
  …………………………
       Bc. Žitvaiová Marcela
     ředitelka mateřské školy

   
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one