GDPR- informace o zpracování osobních údajů
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:
Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Lazarská 1718/3, Praha 1, PSČ:
110 00, IČO: 271 12 331, Mgr. Tomáš Zacha, advokát, ev. č. ČAK: 10038, emailová
adresa: dpoostrava@konecna-zacha.com.
Informace o zpracování osobních údajů
1. Úvodní informace
Vážení rodiče
Mateřská škola  Ostrava- Mariánské Hory, Gen. Janka 1/1236, příspěvková organizace, jako správceosobních údajů, si Vás tímto za účelem naplnění zásady transparentnosti ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob
souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)
dovoluje informovat o základních aspektech zpracování osobních údajů, která probíhají
v rámci činnosti organizace, jakož i o Vašich právech jako subjektů údajů a způsobech
jejich uplatnění.
 
1. Proč vaše osobní údaje zpracováváme?
V rámci činnosti organizace dochází ke zpracování osobních údajů především pro
následující účely:
- plnění povinností organizace dle zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, a
souvisejících právních předpisů
- plnění zákonných povinností organizace jako zaměstnavatele dle zákona č.
262/2006 Sb., Zákoník práce,;
- pro účely uzavření a plnění smluv uzavřených organizací;
- ochranu majetku organizace jako oprávněný zájem organizace;
- marketingovou propagaci organizace;
 
2. Souhlas se zpracováním a jak jej odvolat
Zpracování pro účely mateřské školy je založeno na souhlasu subjektu údajů. V případě,
že byl při získání Vašich údajů vyžadován Váš souhlas, poskytujete tyto údaje organizaci
dobrovolně za účelem v souhlasu vymezeném. Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat.
Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před jeho
odvoláním. Souhlas můžete odvolat písemně u ředitelky mateřské školy.
 
3. Kde jsme Vaše osobní údaje získali
Osobní údaje jsou organizací získávány zpravidla přímo od subjektů údajů při přijímání
žádostí o přijetí (+ evidenční list), uzavření smlouvy, poptávce služeb, pořádaní akcí
apod.. Organizace dále získává některé osobní údaje z veřejných evidencí, od orgánů
státní správy nebo na základě zvláštních právních předpisů.
Organizace zároveň zpracovává fotografie pořízené na akcích pořádaných organizací.
Fotodokumentace z akcí organizace se uchovává (archivuje) zpravidla po dobu
uchovávání historické stopy a v omezeném rozsahu je zároveň zveřejňována na
webových stránkách školy. Fotografie z akcí jsou pořizovány a zveřejňovány na základě
souhlasu, resp. svolení fotografovaných osob, popř. v rámci zpravodajské licence pro
informování o činnosti organizace.
 
4. Komu Vaše osobní údaje předáváme a proč
Osobní údaje mohou být pro zajištění stanovených účelů kromě organizace a jejích
zaměstnanců zpracovávány také jinými osobami – zpracovateli, a to na základě smluv
o zpracování osobních údajů.
Na základě právních předpisů pak mohou být Vaše osobní údaje předány i dalším
osobám, které mohou jejich předání vyžadovat na základě právních předpisů, nebo
kterým je organizace povinna tyto údaje předat pro splnění svých právních povinností
vyplývajících z právních předpisů.
Na základě oprávněného zájmu organizace mohou být některé osobní údaje předávány
také dalším osobám, jako příjemcům osobních údajů, a to pro účely čerpání dotace nebo
doložení plnění podmínek dotačního programu ohledně již čerpané dotace.
 
 
 
 
 
5. Rozsah zpracování osobních údajů
V souvislosti s provozem organizace jsou osobní údaje zpracovávány v souladu s GDPR
pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, zpravidla
v rozsahu, ve kterém byly od subjektů údajů získány. Po naplnění stanoveného účelu jsou
osobní údaje v omezeném nebo v plném rozsahu ukládány v souladu s právními předpisy.
U údajů získávaných od třetích subjektů nebo z jiných zdrojů je rozsah údajů uveden
v části 3. této informace.
 
6. Jak dlouho Vaše údaje uchováváme
V souladu se zásadami GDPR jsou osobní údaje ve formě, které umožňují Vaši
identifikaci, uchovávány po dobu nezbytnou pro naplnění stanovených účelů v souladu se
lhůtami uvedenými v příslušných právních předpisech, smlouvách, vnitřních předpisech
organizace nebo v uděleném souhlasu (pokud je udělen jen na omezenou dobu). Po
naplnění účelu zpracování je zpracování osobních údajů ukončeno, nicméně dokumenty
podléhající archivaci jsou nadále uchovávány pro archivační účely v souladu s příslušnými
právními předpisy a spisovým a skartačním řádem organizace. Některé údaje mohou být
také dále uchovávány po nezbytně nutnou dobu pro účely ochrany oprávněných zájmů
organizace, především pro účely uplatnění nebo vymáhání právních nároků organizace.
 
Vaše práva
Jako subjekt údajů máte kromě obecného práva na informace o zpracování následující
práva, jejichž výkon organizace jako správce osobních údajů plně respektuje:
- právo na opravu či doplnění nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které se
Vás týkají;
- právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů, aneb „právo být zapomenut“.
Toto právo představuje povinnost organizace jako správce zlikvidovat Vaše osobní
údaje, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
o osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo
jinak zpracovány,
o subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro
zpracování,
o subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující
oprávněné důvody pro zpracování,
o osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
o osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
o osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační
společnosti (na internetu) na základě souhlasu dítěte.
Právo na výmaz však není absolutní právo a GDPR upravuje řadu okolností, za
kterých k výmazu i přes výše uvedené skutečnosti nedojde (blíže čl. 17 odst. 3
GDPR). V případě žádosti o výmaz budete vždy informováni, zda k výmazu došlo a
v případě že ne, z jakého důvodu.
- právo na přístup k osobním údajům; právem na přístup se rozumí oprávnění
subjektu údajů získat na základě žádosti od správce (organizace) informaci
(potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou
zpracovávány, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje získat a zároveň má právo
získat následující informace:
o účely zpracování,
o kategorie dotčených osobních údajů,
o příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou
zpřístupněny,
o plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
o existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů,
jakož i práva omezit zpracování osobních údajů a práva vznést námitku proti
zpracování osobních údajů,
o právo podat stížnost u dozorového úřadu,
o veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od
subjektu údajů,
o skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
- právo na přenositelnost osobních údajů; podstatou tohoto práva je možnost za
určitých podmínek získat osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste organizaci
poskytl(a), ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a
právo požadovat předání těchto údajů jinému správci. Podmínky aplikace tohoto
práva jsou následující:
o musí jít o zpracování založené na Vašem souhlasu či za účelem plnění smlouvy,
a
o zpracování se provádí automatizovaně.
- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů u organizace jako správce
osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace subjektu údajů; vznést
námitku můžete proti zpracování osobních údajů, které probíhá na základě
následujících právních důvodů:
o zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo
při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,
o zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či
třetí strany.
Organizace v případě vznesené námitky osobní údaje dále nezpracovává, pokud
neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy
nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu
právních nároků.
Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu
nebo profilování. V takovém případě správce údaje dále nezpracovává.
- právo požadovat omezení zpracování osobních údajů; omezení zpracování
představuje situaci, kdy jsou Vaše uložené osobní údaje označeny za účelem omezení
jejich zpracování v budoucnu; údaje, u kterých bylo přistoupeno k omezení
zpracování, může organizace jako správce zpracovávat, s výjimkou jejich uložení,
pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních
nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů
důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. Právo na omezení
zpracování máte v následujících případech:
o pokud popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby
organizace jako správce mohla přesnost osobních údajů ověřit;
o vznesl(a) jste námitku proti zpracování, a to po dobu, dokud nebude ověřeno,
zda oprávněné důvody organizace jako správce převažují nad Vašimi
oprávněnými důvody.
o zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo
toho o omezení jejich použití;
o organizace jako správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale
požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
- právo kdykoliv odvolat souhlas, jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány na
základě Vašeho souhlasu;
- právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v případech, kdy
došlo k porušení zabezpečení a je pravděpodobné, že takový případ porušení
zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody
fyzických osob;
- právo vznést stížnost, jestliže se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů
bylo porušeno GDPR; dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se
sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 
- právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na
automatizovaném rozhodování; toto právo zajišťuje, že nebudete jako subjekt
údajů předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování,
včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás obdobným
způsobem významně dotýkalo, s výjimkami uvedenými v čl. 22 odst. 2 GDPR.
7. Jak můžete svá práva uplatnit?
Odpovědné osoby zajistí ve spolupráci s ostatními zaměstnanci, případně s pověřencem
na ochranu osobních údajů vyřízení žádosti/stížnosti/námitky subjektu údajů při
uplatňování jeho práv, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů. Tuto
lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o
dalších 60 dnů. Odpovědné osoby jsou povinny o nutnosti prodloužení lhůty bez
zbytečného odkladu informovat ředitelku mateřské školu a zároveň informovat subjekt
údajů o jakémkoliv takovém prodloužení v původní lhůtě 30 dnů od obdržení příslušné
žádosti/stížnosti/námitky, vždy spolu s důvody pro tento odklad. Informace budou
poskytnuty elektronickou formou a zaevidovány v elektronickém systému spisové služby.
V případě žádosti o uplatnění Vašich práv dle předchozího článku Vám bude informace o
přijatých opatřeních poskytnuta bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho
měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu však lze v případě potřeby a s ohledem na
složitost a počet žádostí prodloužit až o další dva měsíce. O prodloužení lhůty a důvodech
pro takové prodloužení budete informováni ve lhůtě do jednoho měsíce od podání
žádosti. V případě, že organizace nepřijme opatření, o která žádáte, budete o takové
skutečnosti informování bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti, a
to včetně důvodů nepřijetí opatření. V takovém případě máte možnost podat stížnost u
dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.
Veškeré Vaše žádosti k uplatnění práv dle předchozího článku budou vyřizovány
bezplatně, s výjimkou případů, kdy je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, např.
proto, že se opakuje. V takovém případě pak může organizace za vyřízení žádosti účtovat
přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady organizace.
 
8. Jak nás kontaktovat?
Kontakt na správce osobních údajů:
Mateřská škola Ostrava- Mariánské Hory,Gen.Janka 1/1236 , příspěvková organizace
Bc. Marcela Žitvaiová – ředitelka MŠ
tel.: 596634659  Email: skolka@msgenjanka.cz
 
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:
Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Lazarská 1718/3, Praha 1, PSČ:
110 00, IČO: 271 12 331, Mgr. Tomáš Zacha, advokát, ev. č. ČAK: 10038, emailová
adresa: dpoostrava@konecna-zacha.com.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one